Ihome Hotel

31E2 Biệt Thự - 20 phòng

Giá: 93,000 VNĐ
Asia Paradise Hotel

6 Biệt Thự - 100 phòng

Giá: 900,000 VNĐ
Blue Star Hotel

1B Biệt Thự - 27 phòng

Giá: 310,000 VNĐ
Hà Nội Hotel

31C Biệt Thự - 12 phòng

Giá: 200,000 VNĐ
Hoa Lâm Hotel

14B Biệt Thự - 20 phòng

Giá: 200,000 VNĐ
Legend Sea Hotel

11 Biệt Thự - 90 phòng

Giá: 1,400,000 VNĐ
Liberty Central Hotel

9 Biệt Thự - 227 phòng

Giá: 1,600,000 VNĐ
Long Châu Hotel

31 Biệt Thự - 9 phòng

Giá: 200,000 VNĐ
Nam Hùng Hotel

18 Biệt Thự - 68 phòng

Giá: 650,000 VNĐ
Nhị Phi Hotel

10 Biệt Thự - 82 phòng

Giá: 700,000 VNĐ
Palm Beach Hotel

4 Biệt Thự - 65 phòng

Giá: 600,000 VNĐ
Phi Long Hotel

31 Biệt Thự - 12 phòng

Giá: 260,000 VNĐ
Quang Thái Hotel

44 Biệt Thự - 16 phòng

Giá: 230,000 VNĐ
Violet Hotel

12 Biệt Thự - 72 phòng

Giá: 400,000 VNĐ
White lion 2 Hotel

4A Biệt Thự - 21 phòng

Giá: 300,000 VNĐ