Khách sạn An Phước

29 Hoàng Diệu - 0 phòng

Giá: 170,000 VNĐ
Khách sạn Anh Tú

40 Hoàng Diệu - 0 phòng

Giá: 170,000 VNĐ
An Hotel

08 Hoàng Diệu - 28 phòng

Giá: 600,000 VNĐ
Hà Quỳnh Hotel

55 Hoàng Diệu - 30 phòng

Giá: 200,000 VNĐ
Khánh Dũng Hotel

26 Hoàng Diệu - 20 phòng

Giá: 170,000 VNĐ
Melyna Hotel

16 Dã Tượng - 40 phòng

Giá: 600,000 VNĐ
Nhật Ánh Hotel

96 Hoàng Diệu - 10 phòng

Giá: 170,000 VNĐ
Nhật Thiên Hotel

95 Hoàng Diệu - 25 phòng

Giá: 250,000 VNĐ
Phú Cường Hotel

22 Hoàng Diệu - 12 phòng

Giá: 170,000 VNĐ
Vũ Quý 1 Hotel

330 Dã Tượng - 22 phòng

Giá: 300,000 VNĐ
Xavia Hotel

9 Hoàng Diệu - 180 phòng

Giá: 2,100,000 VNĐ
Việt Cường Hotel

254 Dã Tượng - 15 phòng

Giá: 200,000 VNĐ