Khách sạn Nhật Thiên Nha Trang

95 Hoàng Diệu - 25 phòng

Giá: 250,000 VNĐ
Khách sạn Xavia Nha Trang

9 Hoàng Diệu - 180 phòng

Giá: 550,000 VNĐ
Khách sạn An Nha Trang

08 Hoàng Diệu - 28 phòng

Giá: 600,000 VNĐ
Khách sạn An Phước Nha Trang

29 Hoàng Diệu - 10 phòng

Giá: 170,000 VNĐ
Khách sạn Anh Tú Nha Trang

40 Hoàng Diệu - 0 phòng

Giá: 170,000 VNĐ
Khách sạn Hà Quỳnh Nha Trang

55 Hoàng Diệu - 30 phòng

Giá: 200,000 VNĐ
Khách sạn Khánh Dũng Nha Trang

26 Hoàng Diệu - 20 phòng

Giá: 170,000 VNĐ
Khách sạn Melyna Nha Trang

16 Dã Tượng - 40 phòng

Giá: 600,000 VNĐ
Khách sạn Nhật Ánh Nha Trang

96 Hoàng Diệu - 10 phòng

Giá: 170,000 VNĐ
Khách sạn Phú Cường Nha Trang

22 Hoàng Diệu - 12 phòng

Giá: 170,000 VNĐ
Khách sạn Việt Cường Nha Trang

254 Dã Tượng - 15 phòng

Giá: 200,000 VNĐ
Khách sạn Vũ Quý 1 Nha Trang

330 Dã Tượng - 22 phòng

Giá: 300,000 VNĐ