Khách sạn Bạch Mã Nha Trang

53 Hoàng Hoa Thám - 10 phòng

Giá: 180,000 VNĐ
Khách sạn Bình An Nha Trang

28 Hoàng Hoa Thám - 12 phòng

Giá: 250,000 VNĐ
Khách sạn Bông Sen Nha Trang

17 Hoàng Hoa Thám - 0 phòng

Giá: 180,000 VNĐ
Khách sạn Caly Nha Trang

19 Hoàng Hoa Thám - 16 phòng

Giá: 180,000 VNĐ
Khách sạn Hoàng Hà Nha Trang

30 Hoàng Hoa Thám - 10 phòng

Giá: 180,000 VNĐ
Khách sạn Khánh Duy Nha Trang

28 Hoàng Hoa Thám - 40 phòng

Giá: 500,000 VNĐ
Khách sạn Kim Ngân Nha Trang

52 Hoàng Hoa Thám - 22 phòng

Giá: 300,000 VNĐ
Khách sạn Mỹ Dung Nha Trang

177 Hoàng Hoa Thám - 17 phòng

Giá: 200,000 VNĐ
Khách sạn Ngọc Sang Nha Trang

28A Hoàng Hoa Thám - 40 phòng

Giá: 200,000 VNĐ
Khách sạn Phong Lưu Nha Trang

17 Hoàng Hoa Thám - 10 phòng

Giá: 250,000 VNĐ
Khách sạn Sao Việt Nha Trang

10 Hoàng Hoa Thám - 46 phòng

Giá: 1,150,000 VNĐ
Khách sạn Sentosa Nha Trang

28/2 Hoàng Hoa Thám - 8 phòng

Giá: 200,000 VNĐ
Khách sạn Thành Duy Nha Trang

30C Hoàng Hoa Thám - 8 phòng

Giá: 200,000 VNĐ
Khách sạn Thanh Long Nha Trang

28 Hoàng Hoa Thám - 18 phòng

Giá: 200,000 VNĐ
Khách sạn Thiên Tài Nha Trang

15B/8 Hoàng Hoa Thám - 8 phòng

Giá: 200,000 VNĐ