Khách sạn Nhị Thanh Nha Trang

44 Phạm Văn Đồng - 15 phòng

Giá: 400,000 VNĐ
Khách sạn Paralia Nha Trang

03-05 Phạm Văn Đồng - 105 phòng

Giá: 1,050,000 VNĐ
Khách sạn Quang Vinh 2 Nha Trang

1 Phạm Văn Đồng - 24 phòng

Giá: 200,000 VNĐ
Khách sạn Relax Guest House Nha Trang

3 Phạm Văn Đồng - 8 phòng

Giá: 200,000 VNĐ
Khách sạn Thanh Bình 2 Nha Trang

10B Phạm Văn Đồng - 27 phòng

Giá: 200,000 VNĐ
Khách sạn The MCR Luxury Nha Trang

03 Phạm Văn Đồng - 184 phòng

Giá: 1,000,000 VNĐ
Khách sạn Thiên Thai Nha Trang

5 Phạm Văn Đồng - 6 phòng

Giá: 200,000 VNĐ
Khách sạn Thiên Thanh Cerulean Nha Trang

32 Phạm Văn Đồng - 19 phòng

Giá: 220,000 VNĐ
Khách sạn Thủy Triều Nha Trang

1 Phạm Văn Đồng - 12 phòng

Giá: 250,000 VNĐ
Khách sạn Tuấn Thủy Nha Trang

6 Phạm Văn Đồng - 28 phòng

Giá: 450,000 VNĐ
Khách sạn VDB Nha Trang

50 Phạm Văn Đồng - 151 phòng

Giá: 920,000 VNĐ
Khách sạn Wonderland Nha Trang

10 - 11 Phạm Văn Đồng - 61 phòng

Giá: 700,000 VNĐ
Khách sạn Nam Hồng Nha Trang

24 Phạm Văn Đồng - 35 phòng

Giá: 200,000 VNĐ
Khách sạn Amiana Nha Trang

Phạm Văn Đồng - 155 phòng

Giá: 5,400,000 VNĐ
Khách sạn Ánh Hằng Nha Trang

5 Phạm Văn Đồng - 28 phòng

Giá: 500,000 VNĐ