Khách sạn Wonderland Nha Trang

10 - 11 Phạm Văn Đồng - 61 phòng

Giá: 750,000 VNĐ
Khách sạn VDB Nha Trang

50 Phạm Văn Đồng - 151 phòng

Giá: 750,000 VNĐ
Khách sạn Thiên Thanh Cerulean Nha Trang

32 Phạm Văn Đồng - 19 phòng

Giá: 320,000 VNĐ
Khách sạn King Town Grand Nha Trang

5,6 Phạm Văn Đồng - 201 phòng

Giá: 1,000,000 VNĐ
Khách sạn Thanh Bình 2 Nha Trang

10B Phạm Văn Đồng - 27 phòng

Giá: 350,000 VNĐ
Căn hộ Mường Thanh Viễn Triều (Minh 2 Apartment)

3 Phạm Văn Đồng - 40 phòng

Giá: 1,000,000 VNĐ
Khách sạn Mây Ngũ Sắc Nha Trang

67, 66 Phạm Văn Đồng - 64 phòng

Giá: 690,000 VNĐ
Khách sạn Amiana Nha Trang

Phạm Văn Đồng - 155 phòng

Giá: 5,400,000 VNĐ
Khách sạn Ánh Hằng Nha Trang

5 Phạm Văn Đồng - 28 phòng

Giá: 500,000 VNĐ
Khách sạn Bãi Dương Nha Trang

10 Phạm Văn Đồng - 16 phòng

Giá: 180,000 VNĐ
Khách sạn Bellevue Nha Trang

6 Phạm Văn Đồng - 40 phòng

Giá: 870,000 VNĐ
Khách sạn Boton Blue Nha Trang

6 Phạm Văn Đồng - 174 phòng

Giá: 2,000,000 VNĐ
Khách sạn Calm Seas Nha Trang

3 Phạm Văn Đồng - 100 phòng

Giá: 900,000 VNĐ
Khách sạn Đại Nam Nha Trang

1 Phạm Văn Đồng - 12 phòng

Giá: 200,000 VNĐ
Khách sạn Fairy Bay Nha Trang

42 Phạm Văn Đồng - 52 phòng

Giá: 700,000 VNĐ