Khách sạn Gallilot Nha Trang

61 Nguyễn Thiện Thuật - 135 phòng

Giá: 500,000 VNĐ
Khách sạn Maple Leaf Nha Trang

120/39 Nguyễn Thiện Thuật - 67 phòng

Giá: 650,000 VNĐ
Khách sạn C30 Nha Trang

30 Nguyễn Thiện Thuật - 70 phòng

Giá: 400,000 VNĐ
Khách sạn Abc Nha Trang

47 Nguyễn Thiện Thuật - 0 phòng

Giá: 250,000 VNĐ
Khách sạn Ale Nha Trang

127/10 Nguyễn Thiện Thuật - 61 phòng

Giá: 800,000 VNĐ
Khách sạn AP Nha Trang

34 Nguyễn Thiện Thuật - 0 phòng

Giá: 250,000 VNĐ
Khách sạn Barcelona Nha Trang

34E Nguyễn Thiện Thuật - 56 phòng

Giá: 800,000 VNĐ
Khách sạn Biển Đông Nha Trang

64A Nguyễn Thiện Thuật - 53 phòng

Giá: 600,000 VNĐ
Khách sạn Cẩm Trang Nha Trang

120/1 - Nguyễn Thiện Thuật - 12 phòng

Giá: 250,000 VNĐ
Khách sạn Camellia 2 Nha Trang

99A Nguyễn Thiện Thuật - 32 phòng

Giá: 590,000 VNĐ
Khách sạn Cường Long Nha Trang

62 Nguyễn Thiện Thuật - 2 phòng

Giá: 500,000 VNĐ
Khách sạn Đông Hải Nha Trang

55/5 Nguyễn Thiện Thuật - 6 phòng

Giá: 200,000 VNĐ
Khách sạn Duy Phước Nha Trang

99C Nguyễn Thiện Thuật - 7 phòng

Giá: 200,000 VNĐ
Khách sạn Edele Nha Trang

61 Nguyễn Thiện Thuật - 97 phòng

Giá: 840,000 VNĐ
Khách sạn Galaxy Apartment Nha Trang

11/9/1A Nguyễn Thiện Thuật - 12 phòng

Giá: 480,000 VNĐ