Khách sạn Aroma Boutique Nha Trang

26A Trần Quang Khải - 50 phòng

Giá: 500,000 VNĐ
Khách sạn Aaron Nha Trang

6 Trần Quang Khải - 70 phòng

Giá: 1,100,000 VNĐ
Khách sạn Alana Nha Trang

7 Trần Quang Khải - 108 phòng

Giá: 1,700,000 VNĐ
Khách sạn Alibaba Nha Trang

51.3 Tuệ Tĩnh - 19 phòng

Giá: 490,000 VNĐ
Khách sạn Anh Anh Nha Trang

25 Tuệ Tĩnh - 0 phòng

Giá: 250,000 VNĐ
Khách sạn Azura Nha Trang

4/3 Trần Quang Khải - 35 phòng

Giá: 400,000 VNĐ
Khách sạn Ban Mê Dakruco Nha Trang

3 Trần Quang Khải - 20 phòng

Giá: 250,000 VNĐ
Khách sạn Blue Sun Nha Trang

3/8 Trần Quang Khải - 17 phòng

Giá: 180,000 VNĐ
Khách sạn Đại Dương Nha Trang

08 Tuệ Tĩnh - 30 phòng

Giá: 250,000 VNĐ
Khách sạn Golden Holiday Nha Trang

3/1 Trần Quang Khải - 51 phòng

Giá: 750,000 VNĐ
Khách sạn Golden Rain 2 Nha Trang

1 Trần Quang Khải - 78 phòng

Giá: 1,100,000 VNĐ
Khách sạn Golden Summer Nha Trang

43 Trần Quang Khải - 25 phòng

Giá: 650,000 VNĐ
Khách sạn Hoa Giấy Nha Trang

78-33, Tuệ Tĩnh - 12 phòng

Giá: 91,000 VNĐ
Khách sạn Hoàng Sơn Nha Trang

11 Tuệ Tĩnh - 18 phòng

Giá: 250,000 VNĐ
Khách sạn Hoàng Tùng Nha Trang

17 Tuệ Tĩnh - 30 phòng

Giá: 200,000 VNĐ