Khách sạn Nha Trang Lodge Nha Trang

42 Trần Phú - 125 phòng

Giá: 1,300,000 VNĐ
Khách sạn Novotel Nha Trang

50 Trần Phú - 154 phòng

Giá: 1,800,000 VNĐ
Khách sạn Oasis Nha Trang

64B/12 Trần Phú - 13 phòng

Giá: 270,000 VNĐ
Khách sạn Oliver Nha Trang

96A3 Trần Phú - 43 phòng

Giá: 800,000 VNĐ
Khách sạn Opalus H&T Nha Trang

Hẻm 98B Trần Phú - 10 phòng

Giá: 200,000 VNĐ
Khách sạn Oressund Nha Trang

96A/6/7 Trần Phú - 30 phòng

Giá: 600,000 VNĐ
Khách sạn Oriental Nha Trang

96A4 Trần Phú - 120 phòng

Giá: 650,000 VNĐ
Khách sạn Paris Nha Trang

96B1/6 Trần Phú - 131 phòng

Giá: 850,000 VNĐ
Khách sạn Phố Biển Nha Trang

64/1 Trần Phú - 19 phòng

Giá: 350,000 VNĐ
Khách sạn Quân Sơn 2 Nha Trang

98A Trần Phú - 14 phòng

Giá: 250,000 VNĐ
Khách sạn Quang Vinh 2 Nha Trang

1 Phạm Văn Đồng - 24 phòng

Giá: 200,000 VNĐ
Khách sạn Quinter Central Nha Trang

86/4 Trần Phú - 168 phòng

Giá: 1,600,000 VNĐ
Khách sạn Regalia Nha Trang

98B Trần Phú - 103 phòng

Giá: 1,000,000 VNĐ
Khách sạn Rigel Nha Trang

86/4 Trần Phú - 188 phòng

Giá: 1,050,000 VNĐ
Khách sạn Sea Pearl Nha Trang

98A Trần Phú - 90 phòng

Giá: 1,200,000 VNĐ