Khách sạn Comodo Nha Trang

86A Trần Phú - 241 phòng

Giá: 2,400,000 VNĐ
Khách sạn Cosmos Nha Trang

96B/5/11 Trần Phú - 24 phòng

Giá: 450,000 VNĐ
Khách sạn Cosy Nha Trang

96B 1/10 Trần Phú - 32 phòng

Giá: 550,000 VNĐ
Khách sạn Dendro Gold Nha Trang

86/4 Trần Phú - 210 phòng

Giá: 1,150,000 VNĐ
Khách sạn Dendro Nha Trang

90- 92 Trần Phú - 65 phòng

Giá: 720,000 VNĐ
Khách sạn Diamond Bay Nha Trang

20 Trần Phú - 275 phòng

Giá: 2,300,000 VNĐ
Khách sạn đoàn an dưỡng

86 Trần Phú - 200 phòng

Giá: 600,000 VNĐ
Khách sạn Euro Star Nha Trang

96A6 Trần Phú - 53 phòng

Giá: 850,000 VNĐ
Khách sạn Galaxy 2 Nha Trang

98A1 Trần Phú - 49 phòng

Giá: 550,000 VNĐ
Khách sạn Galaxy 3 Nha Trang

98A1 Trần Phú - 65 phòng

Giá: 700,000 VNĐ
Khách sạn Gia Huy Nha Trang

96B/5 Trần Phú - 13 phòng

Giá: 200,000 VNĐ
Khách sạn Glory Dragon Nha Trang

98B/5 Trần Phú - 32 phòng

Giá: 420,000 VNĐ
Khách sạn Hà Thu Nha Trang

64/2 Trần Phú - 12 phòng

Giá: 200,000 VNĐ
Khách sạn Hanka Star Nha Trang

96A/6/17 Trần Phú - 25 phòng

Giá: 200,000 VNĐ
Khách sạn Havana Nha Trang

38 Trần Phú - 1261 phòng

Giá: 2,550,000 VNĐ