Khách sạn Hiền Mai Nha Trang

55/6 Nguyễn Thiện Thuật - 12 phòng

Giá: 200,000 VNĐ
Khách sạn Hoàng Thủy Nha Trang

29 Nguyễn Thiện Thuật - 12 phòng

Giá: 250,000 VNĐ
Khách sạn Hoàng Yến (Canary) Nha Trang

88 Nguyễn Thiện Thuật - 15 phòng

Giá: 500,000 VNĐ
Khách sạn Homey Nha Trang

34A Nguyễn Thiện Thuật - 20 phòng

Giá: 450,000 VNĐ
Khách sạn HQ Cafe Nha Trang

55/8 Nguyễn Thiện Thuật - 8 phòng

Giá: 250,000 VNĐ
Khách sạn Isena Nha Trang

02 Nguyễn Thiện Thuật - 165 phòng

Giá: 1,100,000 VNĐ
Khách sạn Leo Nha Trang

91 Nguyễn Thiện Thuật - 2 phòng

Giá: 900,000 VNĐ
Khách sạn Lesimole Nha Trang

120/35 Nguyễn Thiện Thuật) - 13 phòng

Giá: 300,000 VNĐ
Khách sạn Little Nha Trang

26 Nguyễn Thiện Thuật - 20 phòng

Giá: 400,000 VNĐ
Khách sạn Long Beach Nha Trang

53 Nguyễn Thiện Thuật - 30 phòng

Giá: 300,000 VNĐ
Khách sạn Maple Leaf Nha Trang

120/39 Nguyễn Thiện Thuật - 67 phòng

Giá: 900,000 VNĐ
Khách sạn Minh Hoa Nha Trang

55/4 Nguyễn Thiện Thuật - 7 phòng

Giá: 240,000 VNĐ
Khách sạn My Day Nha Trang

34/5 - 34/2 Nguyễn Thiện Thuật - 52 phòng

Giá: 750,000 VNĐ
Khách sạn Mỹ Long Nha Trang

26A Nguyễn Thiện Thuật - 16 phòng

Giá: 220,000 VNĐ
Khách sạn New Mexico Nha Trang

247/2 Nguyễn Thiện Thuật - 21 phòng

Giá: 200,000 VNĐ